Navodila za prestope igralcev

Podrobnosti
V izogib nesporazumom ob izvedbi prestopov igralcev v prestopnem roku, ki traja od 23.7.2020 do 5.8.2020, vam predstavljamo izvleček iz novega Pravilnika o članstvu območnih balinarskih zvez v BZS in registraciji igralcev.
 
 
Prestop igralcev 
 
25. člen 
 
Igralci lahko prestopi v drugo športno organizacijo pod pogoji in na način, kot jih določa ta pravilnik. 
 
26. člen 
 
Vlogo za prestop in registracijo igralca vloži športna organizacija, v katero igralec prestopa. O vlogi za prestop igralca odloča pristojna registracijska komisija. 
 
27. člen
 
K vlogi za prestop igralcev mora športna organizacija predložiti: 
- izpisnico iz prejšnje športne organizacije, 
- osebne podatke o igralcu (ime, priimek, naslov, datum rojstva) in kopijo osebnega dokumenta oz. izpisek iz matične rojstne knjige, če je igralec mladoletna oseba, 
- soglasje igralca, če je ta polnoleten oziroma soglasje starša ali skrbnika, če se vloga z registracijo nanaša na osebo, ki v letu vložitve vloge za registracijo še ni polnoletna, 
- fotografijo igralca v velikosti, ki je predpisana za izdelavo osebne izkaznice. 
 
28. člen 
 
Izpisnica se izda na obrazcu, ki ga predpiše pristojna registracijska komisija BZS in je dostopen na spletni strani BZS. Športna organizacija je na zahtevo igralca dolžna izdati izpisnico, pri čemer lahko na njej navede svoje zahteve (terjatve) v zvezi s prestopom igralca (npr. nadomestilo za vzgojo igralca). Izpisnica se lahko izda kadarkoli med letom. Ko je igralcu izdana izpisnica, ne sme nastopati za športno organizacijo, ki mu je dala izpisnico. 
 
 29. člen 
 
Če igralec najmanj eno tekmovalno sezono ni igral kot registriran igralec za nobeno športno organizacijo, se šteje, da gre za prvo registracijo ter izpisnice k vlogi za prestop ni potrebno predložiti. Ravno tako izpisnica ni pogoj za registracijo v primeru, če gre za prestop igralca športne organizacije, ki več ne obstaja ali pa je prenehala z ligaškim tekmovanjem. V primeru združitve dveh ali več športnih organizacij je prevzemna športna organizacija dolžna opraviti registracijo igralcev na podlagi akta o združitvi ali pripojitvi ter zato izpisnica ni potrebna. 
 
30. člen 
 
V primeru nepopolne vloge za prestop igralca, je dolžna registracijska komisija pozvati športno organizacijo k dopolnitvi vloge za registracijo igralca. Poziv se vroči na uradni e-naslov športne organizacije. Šteje se, da je športna organizacija sklep prevzela naslednji dan, ko je bil poziv posredovan na uradni e-naslov športne organizacije. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
 
31. člen 
 
Vloga za prestop, ki ni vložena v roku, ki je določen s tem pravilnikom oziroma s sklepom IO BZS ali po pozivu registracijske komisije ni dopolnjena, se zavrže. 
 
32. člen 
 
Registracijska komisija s sklepom odloči, da se prestop igralca iz ene v drugo športno organizacijo dovoli, če so izpolnjeni pogoji iz tega pravilnika ter športna organizacija v katero igralec prestopa, poravna vse obveznosti do športne organizacije iz katere športnik izstopa. 
 
33. člen 
 
Prestopni rok za igralce in igralke v članskih kategorijah poteka v juliju in sicer v terminu, ki ga določi IO BZS in ki ne sme biti krajši kot 14 dni. Prestopni rok za igralce in igralke, ki so mlajši od 18 let poteka v januarju in sicer v terminu, ki ga določi IO BZS in ki ne sme biti krajši kot 14 dni. Vlogo za prestop igralca se vloži v primeru najave zahtevka za nadomestilo za vzgojo in usposabljanje igralcev, najkasneje do začetka prestopnega roka. Za ostale prestope najava ni potrebna. 
 
Zaradi nepredvidljivih razmer ali višje sile lahko IO BZS spremeni že sprejeti termin prestopnega roka in termin za vložitev vloge za prestop igralcev. Za prestop igralca se plača administrativna taksa in sicer za prestop v okviru BZS 100,00 €, za prestop v tujino pa 150,00 €.
 
   
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
© Balinarska Zveza Slovenije